فشردۀ گزارش کاری کمیسیون اقتصاد ملی ، سازمان های غیر حکومتی ، انکشاف دهات و زراعت ومالداری ولسی جرگه

فشردۀ گزارش کاری کمیسیون اقتصاد ملی ، سازمان های غیر حکومتی ، انکشاف دهات و زراعت ومالداری ولسی جرگه ، طی اجلاس اول و دوم ، سال اول ، دورۀ هفدهم شورای ملی

بسم الله الرحمن الرحیم
فشردۀ گزارش کاری کمیسیون اقتصاد ملی ، سازمان های غیر حکومتی ، انکشاف دهات و زراعت ومالداری ولسی جرگه ، طی اجلاس اول و دوم ، سال اول ، دورۀ هفدهم شورای ملی
کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه طی اجلاس کاری اول و دوم ، مطابق احکام قانون اساسی و اصول وظایف داخلی جرگه با توجه به مشکلات و چالش های موجوده اقتصادی ، سیاسی وامنیتی درکشور وظایف و مسئولیت هایش را حتی الامکان اجراء نموده که مختصرآ حضور نماینده گان ملت ارائه میگردد.
وکلای محترم :
کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه طی اجلاس اول ودوم جمعآ ( 48 ) جلسه تدویر نموده که شامل ( 14) جلسه استجوابیه ، ( 5 ) استماعیه ، ( 5) جلسۀ مشترک و( 24 ) جلسه عادی می باشد . که نتایج آن قرار ذیل بیان می شود:
اول - دربخش قانونگذاری :
دربخش قانون گذاری طی اجلاس اول و دوم روی قوانین ، فرامین تقنینی ، موافقتنامه ها ، پروتوکول ها، اساسنامه ها و کنوانسیون های بین المللی کارصورت گرفته که قرارذیل میباشد:
الف : دربخش قوانین اختصاصی کمیسیون :
این کمیسیون طی اجلاس اول و دوم روی اسناد تقنینی ذیل کارنموده است:
- اسناد تقنینی که جهت تصویب به مجلس عمومی ارائه گردیده اند :
1- فرمان تقنینی شماره (314) مورخ 6/9/1397رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون مشارکت عامه وخصوصی. ( درجلسۀ یوم شنبه مورخ 28/10/1398 تصویب شد.)
2- فرمان تقنینی شماره(352) مورخ 14/12/1397 جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ایزاد دربرخی ازمواد قانون اصول محاکمات تجارتی. ( درجلسۀ یوم شنبه مورخ 6/8/1398 رد شد.)
3- فرمان تقنینی شماره (315) مورخ 14/12/1397 جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ضمیمه شماره (3) قانون اصول محاکمات تجارتی. ( درجلسۀ یوم دوشنبه مورخ 6/8/1398 تصویب شد.)

- اسناد تقنینی که تحت بحث قراردارند:
1. فرمان تقنینی شماره (324) مورخ 14/6/1397 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به قانون شرکت انکشاف زمین.
2. فرمان تقنینی شماره (264) مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون افلاس .
3. فرمان تقنینی شماره (255) مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون شرکت های محدود المسئولیت.
4. فرمان تقنینی شماره (۳۱۹) مورخ۱۳۹۷/۶/۱۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعديل برخی ازمواد قانون استملاک.
5. فرمان تقنینی شماره (۳۲۲) مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون شركت های دولتی.
6. فرمان تقنینی شماره (۳۲۶۹) ۱۴مورخ . ۶. ۱۳۹۷ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون انکشاف زمین.
7. فرمان تقنینی شماره (349) مورخ 14/12/1397 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون تنظیم امور اتاق ها.
8. طرح تعدیل نام وزارت احیا وانکشاف دهات به وزارت بازسازی وانکشاف دهات.
9. طرح قانون تنظیم کود های کمیاوی وعضوی.
ب : قوانین و اسناد تقنینی که از کمیسیون های ولسی جرگه جهت نظرخواهی مواصلت ورزیده اند:
کمیسیون اقتصاد ملی طی اجلاس اول و دوم ( ۴۶ ) سند تقنینی ذیل را که از سایر کمیسیون های ولسی جرگه جهت نظرخواهی به این کمیسیون ارسال گردیده بود به بحث و بررسی گرفته و روی آن تصامیم لازم اتخاذ گردید :
1. ایجاد ولسوالی جدید به نام مرغاب درولایت فاریاب. ( ازکمیسیون امورداخلی و امنیت ملی)
2. مسودۀ بررسی وسط سال مالی 1398. ( ازکمیسیون مالی وبودجه)
3. اساسنامۀ مرکز منطقه یی ایکو برای همکاری نهاد های مبارزه با فساد. ( ازکمیسیون اموربین المللی)
4. موافقتنامۀ تاسیس بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و جرایم گمرکی کشورهای عضوایکو. ( ازکمیسیون اموربین المللی)
5. موافقتنامۀ همکاری های نظامی میان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان ووزارت دفاع ملی اوکرائین. ( ازکمیسیون اموربین المللی)
6. معاهده مشاركت استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت ترکمنستان. ( ازکمیسیون اموربین المللی)
7. فرمان تقنينی شماره ( 318) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون تربیت بدنی و ورزش ( ازکمیسیون صحت ، جوانان و تربیت بدنی)
8. گزارش مصارف حسابات قطعیۀ سال مالی 1397. ( ازکمیسیون مالی وبودجه)
9. طرح قانون تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان. ( ازکمیسیون امورداخلی و امنیت ملی)
10. فرمان تقنینی شماره (3۱۲) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعدیل مادۀ هجدهم قانون ثبت احوال و نفوس. ( ازکمیسیون امورداخلي و امنیت ملی)
11. طرح تعدیل و ایزاد برخی ازمواد قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی.( ازکمیسیون امورعدلی وقضایی)
12. طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون تنظیم معاش مقامات دولتی. ( ازکمیسیون مالی وبودجه)
13. فرمان تقنینی شماره (356) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعدیل و ایزاد برخی ازمواد قانون رهنمای معاملات. ( ازکمیسیون امورعدلی وقضایی)
14. فرمان تقنینی شماره (361) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعدیل و ایزاد دربرخی ازمواد قانون جمعیت ها . ( ازکمیسیون امورزنان)
15. فرمان تقنینی شماره (321) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون خط آهن . ( ازکمیسیون مواصلات و مخابرات)
16. فرمان تقنینی شماره (348) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون امورذاتی سربازان. ( ازکمیسیون اموردفاعی)
17. طرح قانون تنظیم آب. ( ازکمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست)
18. طرح قانون محصول خدمات قونسلی . ( ازکمیسیون اموربین الملل)
19. فرمان تقنینی شماره (362) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون حمایت ازحقوق طفل. ( ازکمیسیون امورزنان)
20. فرمان تقنینی شماره (307) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ضمیمۀ شماره (1) قانون سلاح ناریه ، مهمات ومواد منفلقه منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (855) سال 1384 . ( ازکمیسیون اموردفاعی)
21. قانون طرزتحصیل حقوق و تعدیلات پیشنهادی. ( ازکمیسیون امورعدلی وقضایی)
22. کنوانسیون نیویارک پیرامون به رسمیت شناختن و انفاذ فیصله های حکمیت خارجی.( ازکمیسیون اموربین المللی)
23. کنوانسیون حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR). ( ازکمیسیون اموربین المللی)
24. فرمان تقنینی شماره (258) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون امورذاتی افسران ، بریدملان و ساتنمنان . ( ازکمیسیون اموردفاعی)
25. فرمان تقنینی شماره (350) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون تنظیم امورشوراهای محلی. ( ازکمیسیون امورداخلی و امنیت ملی)
26. فرمان تقنینی شماره (269) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون کارکنان خدمات ملکی. ( ازکمیسیون امورعدلي وقضایی)
27. فرامین تقنینی شماره (310 و 360) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون قضایای دولت. ( ازکمیسیون امورعدلی وقضایی)
28. طرح تقنینی اعضای ولسی جرگه درمورد تعدیل مادۀ (31) اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. ( ازکمیسیون امورتقنینی)
29. طرح تقنینی اعضای ولسی جرگه درمورد بند ایزادی درمادۀ (94) اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. ( ازکمیسیون امورتقنینی)
30. فرمان تقنینی شماره (157) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعديل و ايزاد برخی ازمواد قانون ادارۀ عالی تفتیش . ( ازکمیسیون تفتیش مرکزی)
31. موافقتنامۀ قرضۀ آسان صندوق انکشافی عربستان سعودی به ارتباط پروژۀ اعمارسرک آرمرک.( ازکمیسیون اموربین المللی)
32. موافقتنامۀ قرضۀ آسان صندوق انکشافی عربستان سعودی به ارتباط اعمار (100) باب مکتب. ( ازکمیسیون اموربین المللی)
33. فرمان تقنینی شماره (323) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون شاروالی ها.( ازکمیسیون مواصلات ومخابرات)
34. فرمان تقنینی شماره (270) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون تنظیم ترانسپورت جاده ( ازکمیسیون مواصلات ومخابرات)
35. اساسنامۀ موسسه انکشاف سکتورخصوصی بانک انکشاف اسلامی . ( ازکمیسیون اموربین المللی)
36. اساسنامۀ صندوق انکشافی سارک. ( ازکمیسیون اموربین المللی)
37. طرح قانون تنظیم خدمات پستی. ( ازکمیسیون مواصلات ومخابرات)
38. موافقتنامۀ همکاری اساسی میان افغانستان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد. ( ازکمیسیون اموربین المللی)
39. فرمان شماره (۱۱) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ایجاد ادارۀ تعلیمات تخنیکی ومسلکی.( ازکمیسیون امورعدلی وقضایی)
40. فرمان تقنینی شماره (346)رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعدیل ایزاد و حذف دربرخی از مواد قانون انتخابات. ( ازکمیسیون امورتقنینی)
41. فرمان شماره (33) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ایجاد وزارت صلح. ( ازکمیسیون امورعدلی وقضایی)
42. قرارداد قرضه فی مابین دولت ایتالیا و دولت افغانستان بخاطراعطای قرضه درازمدت جهت ساختمان فازدوم قطعۀ چهارم پروژۀ خط آهن خواف – هرات. ( ازکمیسیون مالی و بودجه )
43. فرمان تقنینی شماره (66) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون گمرکات.( ازکمیسیون مالی وبودجه)
44. موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری بیلاروس درمورد همکاری های تخنیکی – نظامی . ( ازکمیسیون اموربین المللی)
45. معاهدۀ کاپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری (جینوا، 20 دسمبر1996).( ازکمیسیون اموربین المللی)
46. مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی 139۹ و گزارش تحلیلی کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه.
47. موافقت نامه همکاری های نظامی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری بیلاروس در مورد همکاری های نظامی. کمیسیون امور بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
48. موافقتنامه قرضه آسان صندوق انکشافی عربستان سعودی پیرامون تمویل اعمار ۱۰۰باب مکتب کمیسیون امور بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
49. موافقت نامه همکاری اساسی میان افغانستان وصندوق جمعیت سازمان ملل از کمیسیون امور بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
50. ارسال متن دری پشتو وانگلیسی موافقت نامه همکاری های اساسی میان افغانستان وصندوق جمعیت سازمان ملل متحد به ولسی جرگه غرض تصدیق از کمیسیون امور بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
51. سکتور خصوصی بانک انکشاف اسلامی از کمیسیون امور بین الملل مواصلت ورزیده بود مورد تائید قرار گرفت.
52. قانون گمرکات از کمیسیون مالی وبودجه در تاریخ ۱۹.۹.۱۳۹۸ به این کمیسیون مواصلت ورزیده بود سرانجام بایک سلسله تعدیلات مورد تائید قرار گرفت.
53. موافقت نامه همکاری های نظامی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری بیلاروس در مورد همکاری های نظامی. از کمیسیون امور بین الملل مواصلت ورزیده بود که سرانجام مورد تائید قرار گرفت.
54. معاهده کاپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری. از کمیسیون امور بین الملل مواصلت ورزیده بود سرانجام مورد تائید قرار گرفت.
55. قانون شار والی ها که بتاریخ ۲۲.۸.۱۳۹۸ از کمیسیون مواصلات و مخابرات به این کمیسیون مواصلت ورزیده بود به نبست انتصابی بودن شار وال ها که در مغایرت با قانون اساسی میباشد به اکثریت آرا رد شد.
دوم - دربخش نظارت :
غرض نظارت از ادارات سکتوراقتصادی این کمیسیون درطی اجلاس اول و دوم ازمسئولین آن ادارات که شامل وزارتهای تجارت ، زراعت ، اقتصاد ، انکشاف دهات ، اداره ملی ستندرد ، ادارۀ ملی احصائیه ، ریاست عمومی گمرکات ، ریاست عمومی عواید وزارت مالیه ، ریاست مواد نفتی سرپرست بانک مرکزی (دافغانستان بانک) وسایرادارات سکتوری میگردد جهت ارائه گزارش کارکردها، تطبیق پروژه های انکشافی وپاسخگویی به عرایض وشکایات مردم به این کمیسیون دعوت بعمل آمده وبه ارتباط حل مشکلات وچالش ها و فساد موجود درادارات و رسیده گی به عرایض وشکایات مردم فیصله های صورت گرفته و هدایات لازم داده شده .
- سفر نظارتی : طی اجلاس دوم اعضای این کمیسیون یک سفرنظارتی غرض نظارت ورسیدگی به منازعه میان دوکانداران دوکاکین تعمیر تصدی جن و پرس ولایت بلخ و ریاست آن تصدی به ولایت بلخ سفر نموده اند.
سوم – دربخش جلسات :
الف : جلسات استماعيه واستجوابيه :
این کمیسیون طی اجلاس اول و دوم به تعداد ( 5) جلسه استماعیه وبه تعداد (14) جلسه استجوابیه با اشتراک مسئولین ادارات سکتوراقتصادی و سایر مسئولین حکومتی ، دررابطه به موضوعات مختلف اقتصادی ، ارائه گزارشها ازکارکرد وچگونگی تطبیق پروژه های انکشافی آن ادارات ،قوانین ورسیدگی به عرایض وشکایات مردم تدویرنموده است.
ب : جلسات عادی :
در طی دو اجلاس به تعداد (24) جلسه عادی تدویرگردیده که درآن پیرامون قوانین ، اسناد تقنینی ، موضوعات اقتصادی ، قراردادها ، پروتوکول ها ، اساسنامه ها وکنوانسیون های بین المللی ،عرایض و سایرموارد واصله به کمیسیون بحث وتبادل نظر صورت گرفته است.
پنجم – دربخش عرایض :
طی اجلاس اول و دوم به این کمیسیون به تعداد (11) قطعه عریضه و شکایت نامه مواصلت نموده که درجلسات این کمیسیون مورد بحث وارزیابی قرارگرفته وغرض رسیدگی به آن به منظوراجراآت لازم به ادارات ذیربط ارسال گردیده اند.
ششم – دربخش مکاتیب :
مکاتیب وارده وصادره این کمیسیون طی اجلاس اول و دوم قرارذیل است:
- مکاتیب وارده ( 298) قطعه
- مکاتیب صادره (248) قطعه
ومن الله توفیق

WhatsApp Image 2019-10-13 at 14.14.47
WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.17.13(1)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.