30سرطان 1398 کمیسیون اقتصادی ملی

جلسه مورخ 30سرطان 1398 کمیسیون اقتصادی ملی

جلسه ای امروز کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان که به ریاست محترم عبدالعزیز(حکیمی) با حضور داشت مسوولین دافغانستان بانک دایرگردید.

در جلسه ای متذکره از محترم واحد الله نوشير سر پرست د افغانستان بانك، نايب خان جمال آمر عمومي سياست پولي، نثار احمد يوسفزي آمر عمومي استخبارات و محمد سلیم صلاح آمر عمومی نظارت د افغانستان بانک دعوت شده بود. در ابتدای جلسه بعد از عرض خوش آمدید به مسوولین محترم بانک مرکزی افغانستان به کمیسیون اقتصاد ملی، اعضای محترم کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان افغانستان به نوبه هریک سوالاتی را پیرامون : چگونگی کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دالرآمریکایی، چگونگی قاچاق پول به خارج کشور و چگونگی وضعیت بانک های خصوصی در کشور مطرح نمودند. که از سوی مسوولین بانک مرکزی افغانستان بخصوص جناب نوشیر سرپرست بانک مرکزی کشور در مورد پاسخ و توضیحاتی ارائه شد و مسوولین بانک مرکزی افغانستان چالشها و مشکلات جاری اقتصادی کشور را بخصوص در مورد کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی از جمله دالر امریکایی و قاچاق پول به بیرون از کشور تایید نموده گفتند، در آینده ای نزدیک به همکاری وکلای ملت و طرحها و نظریات اعضای محترم کمیسیون اقتصاد ملی برای پایین آوردن نرخ اسعار خارجی و قاچاق پول به خارج از کشور و نظارت جدید از بانکهای خصوصی در کشور کار خواهند نمود. بعد از جمع بندی موضوع جلسه و از سوی عبدالعزیز حکیمی رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس و اعلام نتیجه بحث و هدف موضوع از رییس بانک مرکزی افغانستان خواست تا هر چه بیشتر و بهتر بخاطر رفع چالشها و مشکلات ارزش پول و قاچاق پول و همچنان نظارت بهتر تر از بانکهای خصوصی تدابیر اتخاذ نموده و در جلسات بعدی گزارش پیشرفت کارکردهای خویش را به این کمیسیون حضورآ یا کتبآ ارسال داشته باشند تا باشد که این معضل بزرگ تاجایی نقطه ای پایان گذاشته شود یا حد اقل در ابتدا جلو ارزش بیشتر دالر در برابر افغانی و قاچاق بیشتر پول و نظارت از بانکهای خصوصی درمحراق توجه های جدی و بهتری قرار داشته شود. جسله با دعایه ای خیر خاتمه یافت بخش: دفتر مطبوعاتی عبدالعزیز حکیمی رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان افغانستان

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.