کاهش ارزش پول افغانی

کاهش ارزش پول افغانی

1.دلیل کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دالر آمریکایی چه بوده است؟
2.علت کاهش ارزش پول افغانی به شکل حاد آن در این اواخر چه بوده هست؟
3.چرا به عوض سییاست نامعقول لیلام دالر از پالیسی سهمیه بندی اسعاری استفاده نمی کند.
پالیسیی سهیمه بندی اسعاری به دلیل موثریت آن یک پالیسی معقول پنداشته می شود چون در سیاست سهیمه بندی اسعاری عرضه دالر به بانکها واز طریق بانکها بیرونی بخش تجارت خارجی (واردات و صادرات) قرار می گیرد. و از این سیاست در اکثریت کشورها استفاده می شود.
4.جهت ترویج پول افغانی در معاملات داد و ستد بانک مرکزی چه اقدامات و تدابیر روی دست گرفته است قسمیکه عملآ دیده میشود روز تا روز مارکیت های افغانستان به خصوص مناطق مرزی با پاکستان وبیرون اسعار بیشتر و افغانی کمتر استفاده میشود.
بخش قاچاق دپول دالر از افغانستان گزارش های وجود دارد که قاچاق دالر یک تجارت خوب و پر درآمد در این اواخر تبدیل شده است نظر به احصائیه های که رسانه های نشر میرسانند روزانه یک مبلغ هنگفت دالر به کشور های همسایه قاچاق میشود و کشورهای همسایه ضرورت اسعاری خویش را از منابع اسعاری افغانستان استفاده می نمایند بانک مرکزی در این راستا چه اقداماتی را انجام داده است؟ کی ها و چگونه پول اسعار را به بیرون از کشور قاچاق می کند و نقش بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
بخش وضعیت بانک ها در کشور قراریکه به نظر میرسید بانک مرکزی در این اواخر اجازه فغالیت تعداد از بانکهای خصوصی و شعبات بانکهای خارجی را در کشور گرفته علت آن چه بوده است؟ گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک ها چگونه است؟ چه تضمینی وجود دارد که بانکها خصوصی سرنوشت بحران مالی کابل بانک مواجه نمی شوند؟ آیا بانک مرکزی در قسمت نظارت بانکها وظایف اش را به شکل شاید وباید اش انجام میدهد؟ قرار معلومات ما وضعیت یک تعداد بانکها مناسب نبوده و تعدادشان درحالت ضرر قرار دارد.

Afghini

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.