ما آماده کمک به شما هستیم.

کابل افغانستان

001 797 797 (0)93+
111 111 782 (0)93+

Info@nec-parliament.af

8:00 – 16:00: شنبه - پنجشنبه