کمیسیون اقتصاد ملی دوره هفدهم ، سال اول تقنینی، در قسمت طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی و اجتماعی دولت برمبنای اقتصاد بازار، نظارت و کنترل از جریان تطبیق فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور افغانستان فعالیت می‌کند.

رمز موفقیت و پیروزی یک ملت در وحدت وهمدیگر پذیری نهفته است.

انجنیر عبدالعزیز(حکیمی)
رئیس کمیسیون اقتصاد ملی افغانستان
دوره هفدهم ، سال اول تقنینی

اعضای کمیسیون اقتصاد ملی افغانستان

پنجشنبه مورخ 27سرطان 1398پنچشیر زادگاه قهرمانی ملی دعوت و پذیرایی وکلای محترم و والی  محترم پنجشیر از رییس ونمایندگان ملت.       مورد بیشتر

26سنبله 1398 کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان جلسه ای امروز کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان به ریاست محترم عبدالعزیز”حکیمی”  رییس این کمیسیون دایرگردید.  مورد بیشتر

30سرطان 1398 کمیسیون اقتصادی ملی جلسه ای امروز کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان  که به ریاست محترم عبدالعزیز(حکیمی) با حضور داشت مسوولین دافغانستان بانک دایرگردید.   مورد بیشتر

در باره ما

اقتصادی و اداری از زیربناهای به وجود آمده طی دو پلان پنجساله گذشته بمنظور صنعتی شدن کشور طوریکه لازم بود استفاده صورت نگرفت و بدینوسیله حجم سرمایه‌گذاری در این پلن به تناسب پلان پنج ساله دو هم کاهش یافت و موضوع عدم استفاده از زیربناهای موجود به منظور صنعتی شدن کشور عمومیت پیدا کرد. خشک سالی‌های متواتر سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ وضع اقتصادی کشور را هنوز خرابتر نمود.پلان پنج ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی چهارم که طی سال ۱۳۵۱ شروع گردید بنابر اینکه...